Polityka Prywatności Serwisu Involver


Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Serwisu Involver („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka ta jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Administrator Danych Osobowych

 1. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Użytkowników Story Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 59/28A, 00-681 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 465952, posiadająca nr NIP 701-038-43-65, REGON: 146732514 (zwana dalej: Story Design). Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator.
 2. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z korzystaniem z Serwisu lub Polityką Prywatności należy kierować do Administratora danych lub do Story Design pod adres rodo@involver.io.

2. Sposób Przetwarzania Danych

 1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dotyczy imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, adresu IP komputera, adresu nieruchomości oraz innych danych koniecznych w celu wykonywania usług świadczonych zgodnie z Regulaminem.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) realizacji Umowy oraz Usług wskazanych w Regulaminie, (c) działań promocyjnych i handlowych Story Design.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie danych Usług.
 4. W przypadku uzyskania przez Story Design wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Story Design może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku:
  1. o którym mowa w ust. 2.2. lit. (a) jest upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem,
  2. o którym mowa w ust. 2.2. lit. (b) jest upoważnienie do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, albo umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Operatora, Story Design danych albo odbiorców danych
  3. o którym mowa w ust. 2.2. lit. (c) jest zgoda Użytkownika.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do momentu usunięcia jego Konta, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
 7. Story Design nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.

3. Inne Dane

 1. Serwis może przechowywać zapytania https, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika, o ile jest to możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisie i nadejścia zapytania, liczba wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (jeżeli Użytkownik wszedł przez linka), informacje o przeglądarce Użytkownika oraz języku używanym w przeglądarce, kraju z jakiego Użytkownik uzyskał dostęp do Usług, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https, informacje o liczbie i czasie błędnych logowań do profilu. Logi są gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania Serwisem na podstawie udzielonych upoważnień, zawierających oświadczenia o zachowaniu poufności w zakresie przetwarzanych danych oraz stosowanych zabezpieczeń. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

4. Odbiorcy Danych

 1. Operator oraz Story Design mogą powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkownika, wówczas odbiorcami danych Użytkownika, mogą być: hostingodawca, administrator systemowy, podmiot dostarczający techniczne części Usług, Zarządca Nieruchomości.
 2. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

5. Prawa Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu Operatora, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Operator, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Operatora na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Operatora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Operatorowi lub Story Design zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Operatora do organu nadzorczego.

6. Bezpieczeństwo Informacyjne

 1. Story Design stosuje środki techniczne i organizacyjne zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Story Design z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Od 25 maja 2018 roku Story Design dodatkowo stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO, zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie adresu e-mail i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Serwisie wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywają się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.
 3. Story Design wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Story Design rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

7. Cookies

 1. W celu prawidłowego działania Serwisu, Story Design korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Story Design nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty współpracujące ze Story Design) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 6. Użytkownik mogą samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 7. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.
 8. Story Design wykorzystuje Cookies własne w celu utrzymywania sesji Użytkownika.
 9. Story Design wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  Cookies jakiego narzędzia Cel zapisania
  Google Analytics analiza zachowań użytkowników na stronie www
  Hotjar analiza zachowań użytkowników na stronie www, pozwala na tworzenie tzw. map cieplnych, nagrywanie zachowania, analizę momentów, w których osoby opuszczają stronę
 10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.