Regulamin Serwisu Involver


Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Involver.io. Każda osoba, która chce korzystać z Serwisu, musi uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Regulamin i inne warunki usług udostępniane są wszystkim bezpłatnie przed zawarciem Umowy, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Serwisu.

1. Definicje

 • Dzień Głosowania - każdy dzień, w którym odbywają się głosowania w ramach danego Operatora
 • Konto - Konto Operatora lub Konto Użytkownika
 • Konto Operatora - usługa świadczona drogą elektroniczną; wydzielona na podstawie Umowy indywidualnie Operatorowi część Serwisu, w której może on wyznaczać Dni Głosowania, oraz wprowadzać projekty Uchwał
 • Konto Użytkownika - usługa świadczona drogą elektroniczną; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Serwisu, umożliwiająca właścicielowi Konta oddawania głosu w przedmiocie Uchwały
 • Operator - oznacza jednostkę organizacyjną wykorzystującą Serwis w ramach w celu przeprowadzania głosowań i z którą Usługodawca zawiera Umowę
 • Polityka Prywatności - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z niniejszym Regulaminem i dostępna jest pod adresem https://thestory.involver.io/polityka-prywatnosci
 • Przerwa techniczna - związana z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych, przerwa w dostępności do Serwisu, uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie z Usług
 • Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu
 • Serwis - serwis internetowy dostępny w Internecie pod adresem https://thestory.involver.io/, którego właścicielem jest Story Design
 • Siła wyższa - zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Story Design, jak i do Użytkownika, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością; w szczególności za działanie Siły wyższej uważa się atak hackerski, w szczególności przez wprowadzenie złośliwego oprogramowania do Serwisu
 • Story Design / Usługodawca - Story Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 59/28A, 00-681 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000465952, numer NIP 7010384365, numer REGON 146732514, o kapitale zakładowym 5.060,00 zł; adres e-mail: support@thestory.pl
 • Uchwała - uchwała, która ma być podjęta przez Operatora i która poddawana jest pod głosowanie Użytkowników zapośrednictwem Serwisu
 • Umowa - umowa o świadczenie Usług zawarta na czas określony pomiędzy Usługodawcą a Operatorem
 • Umowa powierzenia - umowa powierzenia Usługodawcy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Operator, zawierana w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Story Design Usług na rzecz Użytkowników
 • Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Story Design na rzecz Operatora i Użytkowników, na podstawie Umowy, polegające w szczególności na udostępnieniu Serwisu w celu przeprowadzania głosowań drogą elektroniczną
 • Użytkownik - osoba upoważniona przez Operatora do korzystania z Serwisu, mogąca wykonywać poprzez Serwis swoje prawo głosu w ramach danej jednostki organizacyjnej.
 • Zarządca Nieruchomości - oznacza podmiot trzeci wykonujący czynności w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Operatora
 1. W korespondencji mailowej Stron, powyższe pojęcia pisane z małej litery, mają znaczenie według definicji z Regulaminu, chyba, że nadawca wyraźnie wskaże inaczej.

2. Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania Usług na rzecz Użytkowników przez Story Design, jak również prawa i obowiązki Operatora, Użytkowników i Usługodawcy. Story Design wykonuje Usługi na podstawie Umowy zawartej z Operatorem.
 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów oraz Regulaminu jest prawo polskie. Umowy związane z wykonywaniem Usług zawierane są w języku polskim.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Story Design na podstawie Umowy powierzenia.

3. Serwis

 1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu; zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa: Microsoft Edge 42, Mozilla Firefox 60, Apple Safari 11, Opera 51 lub Google Chrome 66; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); włączona obsługa Cookies.
 2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
 3. Story Design zastrzega sobie wszystkie prawa do Serwisu. Umowa nie pozwala Użytkownikowi, ani Operatorowi w szczególności na: (a) reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Serwisu, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem Story Design, (b) modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w oprogramowanie Serwisu, (c) wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej należącej do Story Design do tworzenia własnych produktów i usług, (d) wykorzystywanie własności intelektualnej należącej do Story Design w bezprawnym celu lub na niekorzyść Story Design. Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako naruszenie warunków Regulaminu.
 4. Jeżeli w trakcie świadczenia Usług, Story Design zmieni, ulepszy lub zaktualizuje Serwis, jego nowa wersja zostanie niezwłocznie wdrożona i udostępniona Użytkownikom. Czas wdrożenia ulepszenia lub aktualizacji Serwisu będzie odpowiedni do stopnia zaawansowania i złożoności wprowadzanych zmian technicznych i może wymagać zastosowania Przerwy technicznej. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

4. Głosowanie

 1. Po zawarciu Umowy, Operator jest zobowiązany do zebrania od mieszkańców lub członków spółdzielni formalnych zgód na przeprowadzanie głosowań drogą elektroniczną.
 2. Po wprowadzeniu przez Operatora danych Użytkowników do systemu, Usługodawca prześle każdemu z nich link aktywacyjny, nadający dostęp do Serwisu oraz umożliwiający założenie Konta Użytkownika.
 3. Usługodawca przesyła powiadomienia dotyczące Dni Głosowania na adres e-mail, stanowiący login do konta w Serwisie oraz powiadomienia SMS.
 4. Operator w ramach ustawień Konta Operatora decyduje, przez jaki okres w Serwisie dostępna jest możliwość oddania głosu „za” lub „przeciw” danej Uchwale (Dni Głosowania).
 5. Projekty Uchwał, poddawanych pod głosowanie za pośrednictwem Serwisu są udostępnione do wglądu przez Użytkowników w Serwisie najpóźniej pierwszego Dnia Głosowania.
 6. Zasady głosowania określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, w szczególności w zakresie sposobu obliczania większości głosów. Serwis stanowi narzędzie do przeprowadzania głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów (stosownie do art. 23 ww. ustawy).
 7. Usługodawca nie ma wpływu na wyniki głosowań ani treści Uchwał. Treść Uchwał wprowadza do Serwisu Operator.

5. Założenie konta

 1. Konta Użytkownika zakładane są na podstawie i w ramach Umowy. W celu założenia Konta Użytkownika, Użytkownik dopełnia procedury rejestracji za pomocą linku, otrzymanego od Operatora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Wysyłając zgłoszenie rejestracyjne Konta, Użytkownik oświadcza, iż jest uprawniony do głosowania w sprawie Uchwał oraz jest upoważniony przez Operatora do korzystania z Serwisu. Usługodawca jest uprawniony do zweryfikowania, czy Użytkownik jest uprawniony do głosowania.
 3. Z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania rejestracji Konta, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa prowadzenia Konta na czas określony trwania Umowy. Jeżeli Użytkownik nie jest uprawniony do głosowania w sprawie Uchwał, umowa o prowadzenie Konta, jest nieważna.
 4. Użytkownik nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o prowadzenie Konta.
 5. Konto Operatora zakładane jest przez Usługodawcę na postawie Umowy.
 6. Operator ma prawo udzielenia dostępu do Konta Operatora Zarządcy Nieruchomości.
 7. Konto Użytkownika może zostać przez niego lub Operatora usunięte w każdym czasie, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e-mail, którym Użytkownik posługiwał się w momencie rejestracji Konta) wysyłając wiadomość na adres e-mail rodo@involver.io. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem umowy zawartej z Usługodawcą o jego prowadzenie ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Usunięcie Konta przez Operatora lub wypowiedzenie Umowy jest tożsame z wypowiedzeniem umów o prowadzenie Konta zawartych przez Usługodawcę z Użytkownikami, odpowiednio ze skutkiem natychmiastowym lub ze skutkiem na koniec okresu wypowiedzenia Umowy.
 9. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku Usunięcia Konta lub wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę.
 10. Story Design może usunąć Konto Użytkownika w przypadku: (a) naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa; (b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, osób trzecich lub Usługodawcy; (c) gdy Story Design ma obowiązek wypowiedzieć umowę na podstawie przepisów obowiązującego prawa; (d) gdy Operator nie dochowuje należytej staranności w uaktualizowaniu listy Użytkowników uprawnionych do głosowania, zaś Usługodawca powziął uzasadnione przypuszczenie, że dany Użytkownik nie używa Konta w celu głosowania; (e) gdy Usługodawca poweźmie wiadomość, iż Użytkownik utracił prawo do głosowania.
 11. Jeżeli Konto Operatora zostało zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę, w szczególności na skutek dokonanych przez tego Operatora naruszeń Umowy, Usługodawca może odmówić świadczenia na rzecz Użytkownika Usług.

6. Odpowiedzialność

 1. Story Design udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Serwis oraz Usługi.
 2. Story Design nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z: (a) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, (b) nadużywania Usług w celach niezgodnych z prawem (c) udostępnienia przez Operatora, lub Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim; (d) działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Serwisu przez Użytkownika, Operatora lub osoby trzecie; (e) usunięcia Konta przez Użytkownika lub Operatora; (f) rozwiązania Umowy przez Story Design w wyniku działania lub zaniechania Operatora; (g) treści Uchwał, poddawanych pod głosowanie; (h) krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Serwisu, spowodowane Przerwą Techniczną; (i) nieważności Uchwał lub bezskuteczności głosowania.
 3. Operator ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty, którym udzielił dostępu do Konta Operatora lub Kont Użytkownika.
 4. Story Design nie ponosi odpowiedzialności za ważność głosowania, w szczególności, jeżeli niedopełnienie przesłanek ważności wynika z działania lub zaniechania Operatora.

7. Techniczna sprawność serwisu

 1. Story Design podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania Usług, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Wyżej wskazane zobowiązanie nie obejmuje wydarzeń i ich skutków, związanych z: nieprawidłowym funkcjonowaniem zewnętrznych w stosunku do Serwisu stron www, pozostających poza kontrolą Story Design; problemami spowodowanymi utratą danych z przyczyn leżących po stronie Operatora; niedozwoloną ingerencją Użytkownika lub osób trzecich w Serwis; działaniem Siły Wyższej; Przerwami Technicznymi.
 3. Story Design zapewnia, że w Dni Głosowania, Serwis będzie dostępny dla Użytkowników i Operatora przez 90% czasu, z zastrzeżeniem Przerw Technicznych.
 4. Story Design zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnej pomocy technicznej w zakresie funkcjonalności Serwisu. Zgłoszenia należy składać za pomocą adresu e-mail: support@thestory.pl. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedzi w terminie 24 godzin od otrzymania zgłoszenia.
 5. Powyższe postanowienia niniejszego pkt 7., nie zmieniają warunków Umowy.

8. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail support@thestory.pl lub adres siedziby Story Design wskazany na wstępie.
 2. Story Design rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację składającego.
 3. W przypadku, o którym mowa powyżej termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył Story Design brakujące informacje.
 4. Odpowiedź na reklamację Story Design kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez osobę składającą reklamację.

9. Zmiana Regulaminu

 1. Story Design może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie.
 2. Operator i Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany podczas rejestracji Konta na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia wskazanego w jego treści jako data wejścia w życie. Jeżeli do tej daty:
  1. Operator nie wypowie Umowy, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji;
  2. Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego Regulaminu, uważa się, że wypowiedział on umowę o prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym.

10. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych na podstawie Regulaminu umów podlegają jurysdykcji polskiego prawa i polskim sądom powszechnym.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 maja 2018 r.